Cảm biến chuyển dịch (11)

Cảm biến chuyển đổi (2)

Cảm biến điện quang (32)

Cảm biến hình ảnh (19)

Cảm biến sợi quang (14)